Dvostepeni mehanički oscilator

Opis tehnologije

Dvostepeni mehanički oscilator - Sistem klatno-poluga - Mehaničko pojačalo čiste energije

Ovaj jednostavan mehanizam ostvaruje nove mehaničke efekte i predstavlja čist izvor mehaničke energije. Kao vrsta uređaja spada u gravitacione mašine i sastoji se iz samo dva dela: masivne poluge i klatna. Interakcija dvostepene oscilacije umnožava ulaznu energiju podesnu za vršenje korisnog rada (mehanički čekić, presa, pumpa, prenos, elektrogenerator...).

Tvorac, pronalazač i konstruktor dvostepenog mehaničkog oscilatora i autor objavljenih patenata je akademik Veljko Milković, međunarodno nagrađivan srpski istraživač i pronalazač, čija je sfera interesovanja prošlost, ekološke inovacije i nove ekološki čiste tehnologije. Tokom svoje vrlo uspešne istraživačke karijere akademik Milković je osmislio 114 izuma i odobreno mu je 29 patenata, od kojih su neki u upotrebi već godinama.

Princip rada

Poluga sa fizičkim klatnom kao jednostavna mašina

Mehanički čekić sa fizičkim klatnom je originalni uređaj - mašina, koja oscilovanje fizičkog klatna, okačenog na kraju jednog od krakova dvokrake poluge, pretvara u oscilovanje tega na kraju drugog kraka iste poluge. Osa rotacije, osovina fizičkog klatna paralelna je osi rotacije, osovini poluge. Ležište osovine poluge vezano je za podlogu preko nosača. Osovina fizičkog klatna oscilira gore - dole, pošto se klatno izvede iz ravnotežnog položaja. Usled toga oscilira i teg koji se nalazi na kraju drugog kraka poluge. Krak koji pripada fizičkom klatnu podiže se prilikom svakog otklona fizičkog klatna od ravnotežnog položaja, jer se tada težina tega klatna smanjuje, a isti krak poluge se spušta kada je položaj fizičkog klatna blizak ravnotežnom položaju i tako naizmenično. Period oscilovanja poluge i tega koji se na njoj nalazi dvostruko je kraći od perioda oscilovanja fizičkog klatna i tega klatna.

Na slici 1. trougao predstavlja oslonac za dvokraku polugu. Mali kružići su osovine. Na jednoj osovini osciluje poluga, a na drugoj fizičko klatno. Na desnom kraku poluge je učvršćena osovina na kojoj osciluje fizičko klatno, a na levom kraku je pričvršćen teg koji osciluje zajedno sa polugom. Čim se fizičko klatno izvede iz ravnotežnog položaja i pusti da osciluje, počne da osciluje i poluga.


Poreklo energije na bazi razlike potencijala

Energija se ostvaruje zahvaljujući razlici potencijala kod postojećih uređaja. Tako potrošači električne energije koriste razliku potencijala između plusa i minusa (jednosmerna struja) i nule i faze kod naizmenične struje. Svi toplotni ili termički motori zahvaljujući većoj temperaturi i pritisku od ambijenta ostvaruju koristan rad. Vodenice i hidroelektrane koriste visinsku razliku vodotoka... Isto važi i za dvostepeni mehanički oscilator.

Kako postoji razlika potencijala (slika 2.) između bestežinskog stanja (1) i kulminacije sile (2) pri oscilovanju klatna, isto se događa i sa centrifugalnom silom koja je ravna nuli u gornjoj poziciji, a kulminira u donjoj pri maksimalnoj brzini. Fizičko klatno koristi se kao prvostepeni oscilator u sistemu sa polugom.

Oblasti: energetika, fizika, mehanika

Discipline: primenjena fizika, zelena energija, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije

Prototipovi i modeli

Druge informacije o Dvostepenom mehaničkom oscilatoru