parallax background

Genetika Stare i Nove Evrope

Panonska Atlantida
15 фебруара, 2020
Energetska prekretnica ili apokalipsa
1 јула, 2016

Genetika Stare i Nove Evrope

Poreklo naroda jugoistočne Evrope

Jovan Marjanović, dipl. inž.

Opis knjige

Razvoj genetike je u poslednjoj deceniji sasvim promenio gledište na istoriju naroda Evrope, pri čemu su mnogi bili veoma iznenađeni sa njenim nalazima. Ta iznenađenja su toliko velika da više ne mogu da se ignorišu, pa je došlo vreme da se pišu novi udžbenici, ne samo istorije već i praistorije Evrope.

Autor je uspeo da sklopi mozaik o poreklu svih naroda jugoistočne Evrope i reši sukob autohtone i doseljeničke škole o pitanju porekla srpskog naroda. Pokazalo se da istina nije crno-bela već šarena, ali ipak bliža autohtonoj školi o poreklu naroda jugoistočne Evrope. Genetika je dokazala genetsku sličnost svih naroda na Balkanu. Da je na tom prostoru bilo masovnog doseljavanja Slovena, Bugara i Mađara tada genetska sličnost naroda jugoistočne Evrope ne bi bila moguća.

Autor je posebno obradio problem sa indoevropskim narodima i njihovim poreklom. Genetika je otkrila da severni narodi u Indiji imaju istu glavnu haplogrupu kao Sloveni i Persijanci. Time su Sloveni postali veza između Evrope i Indije, a ne Germani, kako se ranije mislilo.

Dat je pregled popularnih teorija kao i genetski nalazi Anatolija Kljosova, njegova viđenja o poreklu tih naroda i njegove kritike postojećih teorija. Iako se autor slaže sa većim delom njegovih otkrića, dao je i kritiku pojedinih mišljenja Kljosova. Autor, naime, ne podržava Kljosovljevo viđenje o poreklu indoevropskog jezika kao ni njegovu kritiku Teorije paleolitskog kontinuiteta Maria Alineia.

Dat je i pregled više teorija o prapostojbini Slovena kao i kritička analiza teorije o močvari Polesju kao mogućoj prapostojbini. Kako je moguće da bilo koji narod može da živi u močvari, a naročito onaj koji se bavio poljoprivredom?! Kako je moguće da nakon što su Evropom prohujali Huni, Goti i Avari odjednom su Sloveni izašli iz močvare i zaposeli pola evropskog kontinenta?!

Ova knjiga obrađuje mnoge teme, počev od genetike i genealogije pa do porekla rasa i hronologije praistorijskih doba. Knjiga takođe obrađuje mitsko doba stare Grčke, Makedonije i Rima i pruža dokaz o genetskom poreklu tih naroda. Analizirane su i popularne teme, kao kontakti Minojske civilizacije sa Severnom Amerikom i problem sa lokacijom Homerove Troje, jer pozicija Šlimanove Troje ni malo ne odgovara Homerovom opisu okoline tog grada. Takođe je dat i kratak pregled istorije antičkih naroda na Balkanu, kao i Kelta i Germana i Slovena koji su svojim seobama uticali na genetiku jugoistočne Evrope.

Više

Ova knjiga se sastoji od devet poglavlja sa različitim temama. U prvom poglavlju je objašnjena genetika kako bi čitalac shvatio šta su haplogrupe, a šta su haplotipovi i kako se oni tehnički očitavaju. Tu je objašnjena i uloga genetike u identifikaciji ljudi. U drugom poglavlju su obrađene Y hromozomske haplogrupe u Evropi. Treće poglavlje objašnjava teoriju o afričkom poreklu čoveka kao i teorije o ledenom dobu i daje pregled kultura paleolita i mezolita. Četvrto poglavlje obrađuje neolit na teritoriji Stare Evrope koju je odredila Marija Gimbutas (1921–1994), litvansko-američki arheolog. U petom poglavlju su date glavne kulture bronzanog doba u Evropi kao i teorija o plovidbi Minojaca do Severne Amerike u potrazi za čistim bakrom. Šesto poglavlje obrađuje teorije porekla Indoevropljana. Što se genetike tiče, autor je obradio teoriju koju je dao rusko-američki geneaolog i biohemičar dr Anatolij Kljosov pri čemu je izvršio i kritiku nekih njegovih zaključaka. Sedmo poglavlje obrađuje Herojsko doba stare Grčke i Italije. Autor je odredio haplogrupe pojedinih plemena od kojih su nastali antički Grci. Takođe je dat pregled teorija o poreklu antičkih Makedonaca, Rimljana i Etruraca. Autor se posebno osvrnuo na problem Trojanskog rata i lokacije Homerove Troje. Osmo poglavlje daje pregled antičkih naroda: Ilira, Tračana, Dačana, Kelta, Germana i Slovena. Deveto poglavlje detaljno obrađuje poreklo naroda jugoistočne Evrope: Srba, Hrvata, Rumuna, Vlaha, Albanaca, Bugara i Mađara. Pored pregleda poznate istorije autor je izvršio detaljnu analizu haplogrupa koliko je to bilo moguće za pojedine narode. Autor je uspeo da odredi maksimalne procente gena koje su mogli doneti došljaci na Balkan kao i procente antičkih starosedelaca.

 • Gen i genetski kod, vrste genetskih profila;
 • Y haplogrupe Evrope;
 • Teorija o afričkom poreklu čoveka;
 • Paleolitska revolucija;
 • Genetika i nasleđivanje;
 • Neolit u Staroj Evropi;
 • Bronzano doba Evrope;
 • Hipoteze o poreklu Indoevropljana i genetska istraživanja porekla Indoevropljana;
 • Poreklo Ilira;
 • Stvaranje grčke nacije;
 • Plemena antičkog doba (Iliri, Tračani, Dačani, Kelti, Germani, Sloveni);
 • Poreklo srpskih haplogrupa;

O autoru

Jovan D. Marjanović je istaknuti srpski publicista i istraživač sa interesovanjima za prošlost, filozofiju prirode, čiste energetske tehnologije i granična područja nauke. Međunarodno je poznat po svojim tekstovima i analizama o novim energetskim tehnologijama o čemu je do sada napisao desetak popularnih naučnih radova i objavio dve najznačajnije naučne knjige na polju slobodne energije, Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina (2011) i Nauka o slobodnoj energiji (2018), koje su postale nezaobilazna literatura i udžbenici za razumevanje free energy magnetnih mašina. Svoj doprinos istorijskoj nauci dao je istraživanjem prošlosti Balkana i istorije evropskih naroda kroz analize i tumačenja dostignuća genetike na polju proučavanja migracija naroda, što je na kraju rezultiralo njegovom kapitalnom knjigom Genetika Stare i Nove Evrope (2018). Više

Detalji o knjizi

Pun naslov knjige: Genetika Stare i Nove Evrope - Poreklo naroda jugoistočne Evrope
Autor: Jovan Marjanović, dipl. inž.
Broj strana: 364
Jezik: srpski (ćirilica)
Format: 23,5 x 17 x 2 cm
Ilustrovano: 78 ilustracija, 72 fotografije, 8 dijagrama
ISBN: 978-86-88883-08-5 [1. izdanje] (CIP - Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad)
ISBN: 978-86-88883-09-2 [2. izdanje] (CIP - Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad)
Izdanje: 1. izdanje na srpskom jeziku (ćirilično pismo, štampa u boji) - avgust 2018.
Izdanje: 1. izdanje na srpskom jeziku (ćirilično pismo, crno-bela štampa) - septembar 2018.
Izdavač: Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković - VEMIRC, Novi Sad


Za više informacija i naručivanje kliknite na dugme ispod.


Od istog autora

VEMIRC – Genetika stare i nove Evrope – Marjanović

Genetika Stare i Nove Evrope

Jovan Marjanović
dipl. inž.


Više o knjizi
VEMIRC – Over juniti – Marjanović

Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina

Jovan Marjanović
dipl. inž. elektrotehnike

Više o knjizi

VEMIRC izdanja

VEMIRC – Panonska Atlantida – Milković

Panonska
Atlantida

Veljko Milković
akademik


Više o knjizi
VEMIRC – Genetika stare i nove Evrope – Marjanović

Genetika Stare i Nove Evrope

Jovan Marjanović
dipl. inž.


Više o knjizi
book-gravitational-machines2

Gravitacione mašine - od Leonarda Da Vinčija do najnovijih otkrića

Veljko Milković
akademik

Više o knjizi
VEMIRC – Over juniti – Marjanović

Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina

Jovan Marjanović
dipl. inž. elektrotehnike

Više o knjizi